home De lekkerste producten van dichtbij, op een rij!

Algemene voorwaarden Lokaal & Lekker

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Lokaal & Lekker met betrekking het Lunchkrat, relatiegeschenken en andere leveringen van zaken.

 

Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de klant, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor alle tegenwoordige en toekomstige offertes en bestellingen van u (hierna ook te noemen ‘klant’) gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen ‘AV’) van Lokaal & Lekker (hierna ook te noemen ‘wij’).

(2) Onder klant wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon en degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

(3) Alle informatie die u tijdens het offerte- of bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Wijzigingen dienen onverwijld schriftelijk aan ons te worden gemeld.

(4) Wij behouden ons het recht voor deze AV en de dienstverlening te allen tijde aan te passen.

(5) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

(6) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

(7) Indien wij de strikte naleving van deze algemene voorwaarden niet steeds verlangen, betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn.

 

Totstandkoming overeenkomst

(1) Een offerte aan de klant geldt als een vrijblijvend aanbod en binden ons op geen enkele wijze.

(2) Een geldige overeenkomst tussen Lokaal & Lekker en de klant wordt gesloten zoals hierna omschreven onder (3)

(3) De klant kan per email of telefonisch een offerteverzoek doen. Na ontvangst van de vrijblijvende offerte van Lokaal & Lekker kan de klant, door de door ons beschikbaar gestelde offerte per mail te bevestigen, een bindende offerte indienen. Wij kunnen deze offerte accepteren door een bindende orderbevestiging te sturen of door de door de klant bestelde producten toe te zenden. Tot dit moment kunnen wij op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren de offerte van de klant te accepteren. Pas na de aanname van de offerte, middels een schriftelijke opdrachtbevestiging, ontstaat er een recht op de levering van de bestelde producten.

(4) De klant wordt geacht met de orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 dagen na dagtekening van de orderbevestiging én tenminste 48 uur voor de afgesproken leverdatum schriftelijk te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen,

(5) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, zijn niet bestemd voor doorverkoop.

 

Informatie over het wettelijke herroepingsrecht, overeenkomst kosten terugzending

(1) Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

(2) Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is. Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn.

 

Contractduur

(1) De klant kan een overeenkomst die is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 10 dagen, tenzij in de offerte en opdrachtbevestiging zelf uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van het totaalbedrag bij de klant te bezorgen. Aan een eventuele kortere bezorgtermijn bij eerdere leveringen kunnen geen rechten worden ontleend.

(2) Wij bezorgen overal in Groningen, Haren, Glimmen, Eelde en Paterwolde. Overige plaatsen slechts na nader overleg en toestemming.

(3) U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

(4) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan door Lokaal & Lekker aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van het pand te plaatsen.

(5) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet of niet volledig betaald zijn, dan geldt er een eigendomsvoorbehoud tot de koopsom volledig ontvangen is.

(6) De producten worden geleverd in houten statiegeldkratten met bijbehorende koelelementen die eigendom blijven van Lokaal & Lekker. Indien de klant de geleverde statiegeldkratten niet tijdig retourneert, wordt er een bedrag van 25 euro per krat in rekening gebracht. De retourneren van de kratten dient binnen 7 dagen na de laatste leverdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

(7) Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich bij de klant (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de kans bestaat dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

(8) U kunt indien u een periodieke levering met ons bent overeengekomen (zoals het geval is bij een abonnement op het lunchkrat) op elk moment een levering tijdelijk laten uitvallen. De mededeling over de onderbreking dient minimaal 10 dagen voor de geplande levering te zijn doorgegeven via mail of telefonisch. Indien meer dan 20% van de leveringen binnen de abonnementstermijn worden geannuleerd dan behouden wij het recht om de prijs ‘zonder abonnement’ te berekenen.

 

Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening;

(1) Prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief kosten van verpakking, vervoer en bezorgen binnen het levergebied, tenzij anders overeengekomen,

(2) Voor betaling kunt u, tenzij anders overeengekomen, alleen gebruikmaken van de in de offerte aangegeven betaalwijze.

(3) Bij betaling per bank of giro dient betaling te geschieden onmiddelijk na levering van de betreffende zaken en uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Als dag van betaling geldt de dag van creditering op onze bankrekening.

(4) Wij zijn gerechtigd om in afwijking van het hiervoor onder (3) bepaalde voor alle leveringen contante betaling voorafgaand aan of bij aflevering van de zaken te verlangen.

(5) In geval van betaling via incasso wordt binnen 5 dagen na levering het verschuldigde bedrag geincasseerd. Uiterlijk 2 dagen voor de uitvoerdatum van het incasso ontvangt de klant een bevestiging/factuur per e-mail. De klant dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening op de dag van afschrijving.

(6) Bij overschrijding van de uiterlijke betaaldatum zijn wij gerechtigd om administratieve, rente- en juridische kosten in rekening te brengen en de nakoming van onze contractuele verplichtingen waaronder de levering van onze zaken en diensten op te schorten.

 

Aansprakelijkheid, plichten van de klant

(1) Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder indirecte of gevolgschade, die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening.

(2) Indien de klant om welke reden dan ook niet in staat is om gebruik te maken van de overeengekomen dienstverlening en/of de geleverde of te leveren producten, ontslaat hem dit niet van zijn contractuele (betalings-) verplichting. De klant kan zich in dat geval niet beroepen op overmacht.

(3) Wij zijn niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht aan de zijde van Lokaal & Lekker.

(4) Wij behouden ons het recht voor om reeds door ons geaccepteerde bestellingen uiterlijk 2  dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van de klant op enige wijze aansprakelijk te zijn.

(5) De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde producten en dienstverlening door hemzelf en door derden. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de klant en de gebruiker, ook wanneer de klant dit vooraf aan ons heeft medegedeeld, en behoren niet tot onze verantwoordelijkheid. Lokaal & lekker is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

(6) De klant is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

(7) De klant vrijwaart Lokaal en Lekker voor welke claim dan ook, inclusief claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze producten en dienstverlening.

 

Toepasselijk recht, geschillen, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare resp. niet-wettelijke regelingen

(1) Op offertes en overeenkomsten tussen Lokaal & Lekker en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen worden berecht door een bevoegde rechter in Groningen,

(3) Mocht een regeling in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, danwel niet of niet langer rechtsgeldig zijn, dan blijft de rest van de overeenkomst geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare, resp. niet-rechtsgeldige regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

 

 

Copyright 2024 Lokaal & Lekker.